جایگزین ایزوله سویا

جایگزین ایزوله سویا

جایگزین ایزوله سویا پروتئین

دارای پروتئین 35 % برای استفاده در فرآورده های پروتئینی

محصول یوکسین چین

کاهش قیمت تمام شده محصول

Date

13 مرداد 1398

Tags

فرآورده های گوشتی